Ändringar i BFN:s ”coronaregler”

Den 25 jan 2021 publicerade Bokföringsnämnden nedan text gällande ändring av när Coronastöd får intäktsföras.

BFN beslutade den 22 januari 2021 om ändringar i allmänna rådet (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset.

Ändringen innebär att en ny punkt lagts till om att stöd till följd av de effekter som spridningen av sjukdomen covid-19 har får redovisas som intäkt det räkenskapsår som stödet hänför sig till om vissa förutsättningar är uppfyllda. Därtill ändras så att nuvarande punkt 4 betecknas punkt 5.

Coronastöd får intäktsföras det räkenskapsår som stödet hänför sig till om det

  • när årsbokslutet, årsredovisningen eller koncernredovisningen avges
  • finns en utfärdad författning om stödet
  • företaget med rimlig säkerhet kommer att uppfylla villkoren för stödet
  • företaget med rimlig säkerhet kommer att erhålla stödet.

Stödet får då tas upp till det belopp som med rimlig säkerhet kommer att erhållas.

Den nya bestämmelsen innebär att bedömningen av om stödet kan intäktsföras på det räkenskapsår det hänför sig till får göras senast i samband med att årsbokslutet, årsredovisningen eller koncernredovisningen avges. Bedömningen får alltså avse förhållandena vid den tidpunkten. Detta är ett undantag från det som anges om händelser efter balansdagen i K2/K3 Årsbokslut, K2 Årsredovisning i mindre företag och K3 Årsredovisning och koncernredovisning.

Den nya bestämmelsen gäller från och med den 22 januari 2021 och får tillämpas på årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning som avges från och med denna dag.

I sammanhanget erinras om att det kan bli aktuellt för företag som upprättar årsredovisning och koncernredovisningen att lämna not med upplysning om exceptionella intäkter enligt
5 kap. 19 § årsredovisningslagen.

https://www.bfn.se/andringar-i-bfns-coronaregler/