Försämrade möjligheter för bonusväxling till pension

Att löneväxla till pension är ett sätt att pensionsspara och samtidigt hålla nere skatten. Men möjlighe­ten har försvårats efter två förvalt­ningsrättsdomar och ett förhands­besked från Skatterättsnämnden. Resultat har tagit hjälp av Stefan Asklöf och Alexander Esberg på PwC, för att reda ut vad som gäller.

 

För den som tjänar mer än 45 865 kronor i månaden kan löneväxling vara ett alter­nativ. Löneväxling eller löneavstående betyder att arbetsgivaren betalar in extra pension i stället för att höja lönen. Löne­växling kan göras löpande varje månad el­ler vid enstaka tillfällen och det är upp till arbetsgivaren att avgöra om den anställde har rätt till löneväxling eller inte.

 

− Löneväxling till pension är ofta ett skatteeffektivt sätt att pensionsspara, speciellt sedan möjligheten till avdrag för privat pensionssparande togs bort. Många utnyttjar därför sin erhållna bonus till en sådan löneväxling, säger Stefan Asklöf, Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

Han är tillsammans med Alexander Esberg, pensionsspecialist, lärare på FAR:s skattekurs ”Pensioner ur ett skatteperspektiv” samt “Tjänstepensioner i praktiken – så här gör du”.

 

Löneväxlingen försvåras nu efter att Skatteverket har intagit en ny mer restriktiv tolkning avseende komplet­teringsregeln (28 kap 7 § IL). Detta har framkommit i två nya domar från Förvalt­ningsrätten i Stockholm samt ett för­handsbesked från Skatterättsnämnden i början av november förra året.

 

− Samtliga domar är överklagade, men Skatterättsnämnden och Förvaltnings­domstolens tolkning innebär att de an­ställdas bonusväxling inte kan ske enligt kompletteringsregeln. I stället begränsas avdragsrätten vid en bonusväxling till vad som är avdragsgillt enligt huvudregeln, det vill säga max 35 procent av pensions­medförande lön, max 10 prisbasbelopp, 476 000 kronor, förklarar Alexander Esberg.

Av Skatterättsnämndens förhandsbe­sked framgår att omständigheterna var följande: X AB ger under vissa förutsätt­ningar anställda hos bolaget bonus. De anställda erbjuds en möjlighet att avstå från bonusen mot att bolaget i stället betalar en engångspremie till en tjäns­tepensionsförsäkring till förmån för den anställde, så kallad bonusväxling. Det ska gå till på detta sätt:

 

År 1 utgör underlag för intjänande av bonus. I februari år 2 fastställer bolaget om en anställd är berättigad till bonus eller inte. I samband med bonusbeske­det i mars år 2 erbjuds den anställde en möjlighet att avstå sin bonus till förmån för en premiebetalning till en tjänstepen­sionsförsäkring. Om den anställde önskar bonusväxla ska detta meddelas senast den 31 mars år 2. Om den anställde inte önskar bonusväxla betalas bonusen ut i samband med löneutbetalningen i april år 2.

 

Om den anställde önskar bonusväxla gör bolaget en bedömning av förutsättningar­na för att erhålla avdrag för den pensions­premie som den anställdes bonusväxling leder till. Om premiebetalningen inte ryms inom huvudregeln (35 procent av pensionsmedförande lön) men ryms inom ramen för kompletteringsregeln i 28 kap. 7 § upprättas ett särskilt pensionsavtal mellan parterna. Bolaget utfäster sig där­med att, utöver den ordinarie tjänstepen­sionen, betala en engångspremie för en tjänstepensionsförsäkring till förmån för medarbetaren.

− X AB vände sig till Skatterättsnämn­den för att få svar på om avdragsrätt före­låg för engångspremien enligt komplet­teringsregeln i 28 kap 7 § under år 2, om premien betalas i direkt anslutning till pensionsavtalet eller vid ett senare tillfälle, säger Stefan Asklöf.

− Bolaget menade att avdrag ska med­ges eftersom det föreligger en utfästelse om pension. Utfästelsen är otillräckligt tryggad i den mening som avses kom­pletteringsregeln till dess att en premie betalas på en tjänstepensionsförsäkring. Det har inte någon betydelse för avdrags­rätten att tjänstepensionspremien är finansierad genom bonusväxling eller att bonusväxling kan komma att ske uppre­pade gånger för en och samma anställd, fortsätter han.

 

Av lagtexten i 28 kap 7 § IL, framgår att tryggande av pensionsutfästelser dras av som kostnad med ett belopp som mot­svarar kostnaden för avtalad pension, om tryggandet föranleds av:

att ett pensionsavtal ändras vid förtida avgång från anställning eller att ett nytt pensionsavtal ingås i ett sådant fall, eller

att pensionsutfästelserna är otillräckligt tryggade.

 

− Skatterättsnämnden nekade avdrag och hänvisade till förarbetena där det framgår att den är tänkt för fall där den anställdes pensionsskydd tidigare varit bristfälligt och i fall där tryggandet är otillräckligt i förhål­lande till pensionsavtalet. Enligt Skatte­rättsnämndens uppfattning talar systema­tiken i lagstiftningen, med en huvudregel och en kompletterande bestämmelse, samt de uttalanden som gjorts i förarbetena för att bestämmelsen inte är tillämplig i ett fall som detta. Bolaget har därmed inte rätt att tillämpa kompletteringsregeln, kommenterar Alexander Esberg.

 

I en av domarna från förvaltningsrätten i Stock­holm var omständigheterna liknande som i fallet ovan. Rätten hade dock en mer utförlig motive­ring och menade att det inte kunde vara fråga om att köpa i kapp en otillräckligt tryggad pension eftersom inbetalning av premien skedde månaden efteråt. Vidare kunde inte pensionen vara otill­räckligt tryggad eftersom de anställda hade ett or­dinarie pensionsavtal där tryggande sker löpande. Mot denna bakgrund ansåg förvaltningsrätten att kompletteringsregeln inte var tillämplig varför yrkat avdrag inte skulle medges.

 

I den andra domen från förvaltningsrätten i Stock­holm var motiveringen att det inte uppkommit nå­gon köpa i kapp-situation eftersom bolaget genom betalning har tryggat samtliga utfästelser redan under intjänandeåret. Bolaget har därför inte rätt till avdrag enligt kompletteringsregeln.

 

− En bonusväxling där inte bolaget får avdrag enligt kompletteringsregeln innebär att bolags­skatten på 21,4 procent (2020) belastar den anställdes pensionspremier. Detta innebär att det inte blir lönsamt med en sådan bonusväxling för den anställde, säger Stefan Asklöf.

 

− Notera att bonusväxling fortfarande är möjligt enligt huvudregeln. Detta innebär att bonusväxling kan ske så länge den ordinarie pensionen plus bonus­växlingen håller sig inom 35 procent av pensions­medförande lön (pensionsgrundande ersättning) men mest 10 prisbasbelopp, fortsätter han.

 

Ett alternativ för den anställde till bonusväx­ling och användande av kompletteringsregeln kan vara en direktpensionslösning. I dessa fall är inte avdragsbegränsningarna i 28 kap tillämpliga, utan utbetald pension är alltid avdragsgill.

 

− Observera att risken för nekad avdragsrätt vid kompletteringsregeln är stor även vid många andra liknande pensionsfrågor, den mest aktuella just nu är växling av avgångsvederlag till pension, säger Alexander Esberg.

 

Charlotta Marténg