Låt företaget växa med kvalificerade personaloptioner

Genom att erbjuda nyckelkom­petens en möjlighet att ta del av en framtida vinst är det lättare att rekrytera och behålla personal.

Reglerna om så kallade kva­lificerade personaloptioner infördes i januari 2018. Små, unga företag kan ge sina an­ställda personaloptioner med bättre villkor och därigenom öka sin konkurrenskraft. Ge­nom att erbjuda nyckelkom­petens en möjlighet att ta del av en framtida vinst är det lättare att rekrytera och behålla personal, och därmed ökar även företagets möjligheter att växa. Skillnaden på kvalificerade personaloptioner och andra personaloptioner är att den anställde inte förmånsbeskattas när optio­nen utnyttjas. Arbetsgivaren behöver heller inte betala arbetsgivaravgifter.

När aktien, som köpts genom att personaloptionen utnyttjades, sedan säljs sker också beskattningen. Då som inkomst av kapital.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen nyli­gen avgjort ett ärende som rör just kvalificerade personaloptioner. Domen välkomnas av många, då domstolen gjort en tolkning utifrån lagens syfte. I korthet innebär beskedet från Högsta förvalt­ningsdomstolen att det är okej för onoterade bolag, så länge de uppfyller kraven i lagstiftningen, att använda teckningsoptioner vid leverans av aktier. Den anställde kommer då att vara garanterad ett kommande förvärv av aktier och bolaget behöver inte teckna omkringliggande avtal med aktieägare där de förbinder sig att rösta för en nyemission på en framtida bolagsstämma.

− Högsta förvaltningsdomstolen har gjort en utvidgande tolkning av lagen. Det är positivt! Det vore magstarkt om Skatteverket nu skulle söka begränsa denna. Genom domen ökar säkerheten för anställda samtidigt som företagets kostnader för olika juridiska avtal minskar. Detta underlättar för alla, även rådgivare. Förhoppningsvis kan dessa optioner nu börja användas bredare, säger Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR samt skatteansvarig på FAR.

Läs mer: HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN MÅL NR. 406-20

Läs mer: SKATTERÄTTSNÄMNDENS FÖRHANDSBESKED DNR 48-19/D

Charlotta Marténg

 

TECKNINGSOPTIONER VS PERSONALOPTIONER

Utöver kvalificerade personaloptioner finns även teckningsoptioner och ”vanliga” personaloptio­ner. De har olika upplägg och beskattas på olika sätt.

Teckningsoptioner

Ger den anställde rätt att köpa aktier i före­taget till ett visst pris under en bestämd tid.

Villkoren måste formuleras rätt och pris­sättningen vara marknadsmässig för att optionen ska bedömas som ett värdepapper skattemässigt. I så fall sker ingen beskatt­ning varken när optionerna förvärvas eller när de utnyttjas.

Den anställde beskattas i inkomstslaget kapital när hen säljer optionerna eller aktierna som teck­nats med stöd av optionerna.

 

Personaloptioner

  • Kan ges till anställda gratis utan förmånsbeskattning och ger rätt att i framtiden köpa aktier i företaget till ett visst pris.
  • När optionerna utnyttjas för att teck­na aktier blir den anställde beskattad i inkomstslaget tjänst för skillnaden mellan aktiernas marknadsvärde och vad den anställde har betalat för op­tionen och aktien. Arbetsgivaren ska även betala sociala avgifter beräknat på denna mellanskillnad.
  • När aktierna säljs beskattas den anställde i inkomstslaget kapital på kapitalvinsten.

 

 

KVALIFICERADE PERSONALOPTIONER

■ Sedan den 1 januari 2018 kan ett företags medarbetare utan ersättning förvärva optioner som ger rätt att teckna aktier utan att förmånsbeskattas.

■ Beskattningen sker i inkomstslaget kapital först när den underliggande aktien säljs.

■ Företaget behöver inte betala sociala avgifter för värdet av optionerna.

■ Vid utnyttjandet av optionerna, som måste ske tre till tio år efter förvärvet, ska kon­trolluppgift lämnas.

■ För att dessa så kallade kvalificerade personaloptioner ska kunna utges måste före­taget, den anställde och optionerna uppfylla ett antal villkor.

 

Håll koll på 3:12!

Driver du ett fåmansföretag? Då kan de underliggande aktierna – det vill säga aktierna som den anställde köper med stöd av kvalificerade personaloptioner – omfattas av 3:12-reglerna vid försäljning. I så fall kan den anställde ändå bli beskattad i inkomstsla­get tjänst.

 

VILKA OMFATTAS AV SKATTELÄTTNADERNA?

 

■ Företaget

  • För att få utge kvalificerade personaloptioner ska bolaget ha bedrivit verksamhet i högst tio år, ha färre än 50 anställda och ha en nettoomsättning eller balansom­slutning som uppgår till högst 80 miljoner kronor.
  • När optionerna förvärvas får inte 25 procent eller mer av kapital- eller röstan­delarna kontrolleras av offentliga organ, och inga andelar i företaget får vara noterade på någon reglerad marknad. Företaget får inte heller vara i ekonomiska svårigheter.

 

■ Medarbetaren

  • De kvalificerade personaloptionerna ska utnyttjas för köp av aktier tidigast tre år och senast tio år efter förvärvet.
  • Under intjänandeperioden – det vill säga de tre första åren efter förvärvet – ska optionsinnehavararen vara anställd i företaget och ha en genomsnittlig arbetstid på minst 30 timmar per vecka. Under samma period ska medarbetarens totala lön från företaget uppgå till minst 13 inkomstbasbelopp.
  • Den som tilldelas en option får inte kontrollera mer än fem procent av aktierna eller rösterna i bolaget.

 

■ Optionerna

  • Värdet på optionerna får vara som högst tre miljoner kronor per innehavare när optionerna förvärvas, och högst 75 miljoner kronor för bolaget totalt.
  • Värderingen baseras på en extern transaktion om en sådan har genomförts under de senaste tolv månaderna innan personaloptionerna förvärvas, alternativt substansvärdet enligt senast fastställda balansräkning. Om en fastställd balans­räkning saknas ska värdet på en andel bestämmas till andelens kvotvärde

 

Charlotta Marténg