Viktig dom gav fängelse för bristande bokföring

Viktig dom gav fängelse för bristande bokföring

 

Bristfälliga verifikationer kan ge fängelse enligt en dom från Högsta domstolen. Det här ska en verifikation innehålla.

 

En man har dömts av Högsta domstolen till sex månaders fängelse och näringsförbud i tre år för grovt bokföringsbrott. Domen är central och principiellt viktig, säger Henrik Lundin, strategisk ekorevisor på Ekobrottsmyndigheten.

Mannen var ende företrädare för ett byggföretag. I bolagets bokförings fanns bland annat 14 verifikationer i form av fakturor från två bolag. Tre av fakturorna gällde enligt fakturatexten uthyrning av personal. Men i fakturorna stod det inte var arbetet hade utförts. Det stod inte hur många timmar som hade fakturerats eller priset per fakturerad timme.

Nio av fakturorna gällde levererade byggtjänster eller utfört byggarbete. Av fakturorna framgick varken var arbetena hade utförts, vilket eller vilka byggprojekt de avsåg, antalet fakturerade timmar eller timpris.

I två av dessa fakturor stod det att fakturering skett enligt avtal eller entreprenörskontrakt. Men de avtalen fanns inte tillgängliga. Två andra av de angivna fakturorna saknade information om när arbetena hade utförts.

Utöver dessa tolv fakturor ingick en faktura som helt saknade specifikation och en som enligt texten gällde byggmaterial men som saknade uppgift om vilket material som det handlade om och på vilka byggen som materialet skulle användas.

Mannen fälldes i både tingsrätten och Svea hovrätt. Nu har Högsta domstolen fastställt de tidigare domarna. Högsta domstolen skriver att verifikationerna inte uppfyllde bokföringslagens krav. Bokföringsskyldigheten i bolaget har således åsidosatts anser domstolen.

– Domen slår fast att en verifikation måste visa underliggande affärshändelser. Man kan inte bokföra en verifikation med helt ospecificerade affärshändelser, säger Henrik Lundin på Ekobrottsmyndigheten.

Domen från Högsta domstolen kom i somras.

Björn Dickson

Högsta domstolen B 3596-18.

 

Fakta: Det här ska en faktura innehålla

Enligt bokföringslagen ska en faktura (verifikation) bland annat innehålla uppgift om

 • datum, när den sammanställts
 • kund, till vem fakturan är ställd
 • affärshändelsen, när den inträffat
 • specifikation, vad fakturan avser
 • belopp.

 

Enligt mervärdesskattelagen ska en faktura dessutom bland annat innehålla uppgift om

 • ett unikt löpnummer för varje faktura
 • säljarens registreringsnummer till moms
 • säljarens och köparens namn och adress
 • varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
 • beskattningsunderlaget (priset före moms) för varje momssats
 • den eller de momssatser som gäller
 • den moms som ska betalas.

Källa: Skatteverket